Moscow
Tokyo
Sofia
London
New York
 

Намаляват таксите за вписване

В момента няма горна граница на тарифите

Служебното правителство иска да наложи ограничение на таксите за вписванията, събирани от Агенцията по вписванията. Тази мярка бе лансирана от премиера Огнян Герджиков в началото на неговия мандат, а няколко седмици преди неговото изтичане промените в съответната наредба вече са качени за обществено обсъждане.

В момента за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0.1%, но не по-малко от 10 лв. Горна граница обаче няма – тя зависи изцяло от цената. Сега в наредбата за Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията се записва, че таксата не може да бъде повече от 1000 лв. А при апорт на недвижим имот в капитала на търговско дружество – не повече от 500 лв.

В мотивите към предложението е записано, че на вписване подлежат широк кръг актове, свързани с недвижими имоти, като таксата засяга интересите на всички граждани и юридически лица, участници в гражданския и търговския оборот. При все по-нарастващите цени на недвижимите имоти през последните години, пропорционалната такса от 0.1% без установена горна граница, представлява сериозна финансова тежест особено при бизнес кредитирането. 

Анализът е показал, че в прeобладаващия брой случаи цената на имотите, които обезпечават кредитната сделка, значително надвишават нейната стойност. Таксата по вписване на ипотечни договори, обезпечаващи получаването на един кредитен продукт, нерядко достига десетки хиляди, а понякога и стотици хиляди левове. Този ефект се мултиплицира с всяко отбелязване, заличаване и подновяване на вписване, за което се събира половината от платената първоначално такса. Такъв размер такси са лишени от икономическа логика и обоснованост и ги превръщат в косвен данък, смятат вносителите.

Според тях с въведеното ограничение се избягва превръщането на таксите в скрито данъчно облагане и таксата се синхронизира с принципите на националното и европейско законодателство относно размера на данъците и таксите.
Принтирай